TELENET ELEKTRONISKO SAKARU PAKALPOJUMU LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1.1. Šie Noteikumi nosaka TELENET Pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, kas ir saistoša visiem TELENET Pakalpojumu lietotājiem (Klientiem) saskaņā ar Līgumu.

1.2. Šie Noteikumi izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 19.panta pirmās daļas otro apakšpunktu un stājas spēkā

ar 2014.gada 22. augustu. Attiecībā uz Klientu šie Noteikumi stājas spēkā līdz ar Līguma noslēgšanu un ir tā neatņemama sastāvdaļa. Līgumi, kas noslēgti līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdim, paliek spēkā, un uz tiem attiecināmi šie Noteikumi. Ja šajos Noteikumos atrunātais ir pretrunā ar līdz Noteikumu stāšanās spēkā brīdim noslēgtā Līgumā noteikto, tad spēkā ir šajos Noteikumos atrunātais. Visos pārējos gadījumos, ja rodas pretrunas starp Līgumu, to sastāvdaļām un pielikumiem, Līguma interpretācijā un iztulkošanā ievērojama šāda iepriekš minēto dokumentu noteikumu spēkā esamības hierarhija:

1.2.1. Līgums;

1.2.2. Specifikācija;

1.2.3. Noteikumi;

1.2.4. citi dokumenti, kuru nepieciešamību nosaka Pakalpojuma specifika un kurus TELENET ar Klientu konkrētajā gadījumā atzinuši par abpusēji saistošiem.

1.3. Līgumā lietotie termini un definīcijas atbilst šajos Noteikumos lietotajiem terminiem un definīcijām. Līgumā un šajos Noteikumos lietoti šādi termini un definīcijas:

1.3.1. Elektronisko sakaru tīkls – TELENET pārraides sistēmas, komutācijas un maršrutēšanas iekārtas un citi resursi, kas neatkarīgi no pārraidītās informācijas veida ļauj pārraidīt signālus, izmantojot vadus, radioviļņus, optiskos vai citus elektromagnētiskos līdzekļus tīklos, un tiek izmantoti Līgumā norādīto Pakalpojumu sniegšanai;

1.3.2. Galiekārtas – iekārtas un ierīces (piemēram, tālruņa aparāti, faksi, modemi, datu pārraides iekārtas, privātās automātiskās telefonu centrāles, privātie tīkli, pārveidotājierīces un dekodētājierīces), kas paredzētas pieslēgšanai TELENET Elektronisko sakaru tīkla Pieslēguma punktiem un kas nav TELENET īpašums (TELENET ierīces);

1.3.3. Klientu atbalsta dienests – Pieprasījumu reģistrācijas, uzskaites un apkalpošanas serviss; Pieprasījumu pieņemšanas un reģistrācijas laiks – 24*7*365;

1.3.4. Kompensācija – atlaide, kas tiek piemērota par Pakalpojuma nenodrošināšanu iepriekšējā periodā un Bojājumu nenovēršanu atbilstoši šī Pakalpojuma Specifikācijas vai Līguma nosacījumiem;

1.3.5. Pieprasījums – Klienta pieteikums par Bojājumiem vai citiem pārtraukumiem Pakalpojuma darbībā, pieteikums par Kompensācijas piešķiršanu;

1.3.6. Pieslēguma punkts – vieta, kurā Klientam tiek nodrošināta piekļuve Elektronisko sakaru tīklam;

1.3.7. Pieslēguma adrese – Klienta norādītā adrese, kurā Klientam tiek nodrošināta iespēja saņemt Līgumā norādītos Pakalpojumus;

1.3.8. TELENET ierīces – visas ierīces un iekārtas, kuras ir nepieciešamas Pakalpojuma nodrošināšanai un kuras Klients īrē vai nomā no TELENET vai kuras TELENET ir nodevusi Klientam lietošanā bez atlīdzības;

1.3.9. Pieņemšanas akts – dokuments, kurā norāda Klientam nodoto un atpakaļ no Klienta pieņemto TELENET ierīču nosaukumu, skaitu, sērijas numuru, vērtību un citus nepieciešamos datus, Klientam piešķirtās fiksētās IP adreses, kā arī tās Klienta Galiekārtas, kuru identificēšana ir nepieciešama atbilstošo Pakalpojumu veidu sniegšanai;

1.3.10.Darba laiks – laiks jebkurā dienā, 8.00-18.00;

1.3.11.Darba uzdevums – rīkojums TELENET darbiniekiem vai TELENET pilnvarotiem pārstāvjiem veikt kādu konkrētu darbību attiecībā uz Pakalpojumu (ierīkošana, pārvietošana, pārtraukšana, atslēgšana u.c.);

1.3.12.Norēķinu cikls – laika posms, par kuru Klients saņem Pakalpojumu rēķinu;

1.3.13.Pakalpojumi – TELENET publiskā Elektronisko sakaru tīkla pakalpojumi;

1.3.14.Pakalpojuma ierīkošana – visu nepieciešamo darbu veikšana, lai nodrošinātu Pakalpojuma darbību saskaņā ar šī Pakalpojuma Specifikācijas vai Līguma noteikumiem;

1.3.15.Pakalpojumu kvalitāte – izmērāms rādītājs, kas raksturo sniegto Pakalpojumu atbilstību noteiktajiem standartiem, tehniskajiem noteikumiem un Līguma noteikumiem;

1.3.16.Pieejamība – laika apjoms mēnesī, kas ir izteikts procentos attiecībā pret kopējo mēneša laika apjomu, kurā Pakalpojuma kvalitātes nosacījumi tiek izpildīti (Pakalpojums ir pieejams) atbilstoši Līgumā un šajā pielikumā noteiktajam;

1.3.17.Specifikācija – Pakalpojumu tehniskā un finanšu specifikācija, kas tiek noslēgta un pievienota Līgumam kā pielikums, kļūstot par tā neatņemamu sastāvdaļu;

1.3.18.Plānotie darbi – pasākumu kopums, kas veikts ar mērķi uzlabot TELENET Elektronisko sakaru tīklu, lai nodrošinātu Klientam kvalitatīvu un nepārtrauktu Pakalpojuma darbību;

1.3.19.Bojājums – neparedzēts Pakalpojuma darbības pārtraukums, kura laikā Klientam ir liegtas iespējas lietot Pakalpojumu TELENET vainas dēļ.

1.4. TELENET Elektronisko sakaru tīkls ir TELENET īpašums, un TELENET lieto radiofrekvences, numerācijas diapazonus, īsos kodus un adreses, kuru lietošanas tiesības tai piešķir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

1.5. TELENET nosaka Elektronisko sakaru tīkla Pieslēguma punktu, ja TELENET ar Klientu nav noslēgusi līgumu par Elektroniskā sakaru tīkla piederības un apkalpošanas robežu vai par publiskā Elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktu nav paredzēti speciāli noteikumi Pakalpojuma Specifikācijā.

1.6. Mainoties nekustamā īpašuma, kurā atrodas Pieslēguma adrese, īpašniekam vai valdītājam, Līgumā norādītās Klienta tiesības un pienākumi nepāriet no Klienta uz jauno nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju. Ja Klients maina norādīto Pieslēguma adresi, tam ir pienākums lauzt Līgumu Līgumā paredzētajā kārtībā. Klienta adreses maiņa neatbrīvo Klientu no saskaņā ar Līgumu veicamajiem maksājumiem līdz Līguma laušanai.

2.1. Klients uz sava rēķina nodrošina vietu, kas atbilst Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo TELENET ierīču un kabeļu uzstādīšanai un apkalpošanai, elektrobarošanu un zemējumu, kā arī iespējas TELENET personālam šo aparatūru/kabeļus uzstādīt un apkalpot vai arī demontēt gadījumos, kad Pakalpojuma sniegšana tiek pārtraukta.

2.2. Ja Klientam tiek nodotas TELENET ierīces, tas notiek, parakstot abpusēju Pieņemšanas aktu. Klienta paraksts uz Pieņemšanas akta apliecina TELENET ierīces saņemšanu darba kārtībā ar nebojātu kontrolmarku. Pie Klienta novietotās TELENET ierīces, kas norādītas Pieņemšanas aktā, ir TELENET īpašums. Klients ir mantiski atbildīgs par TELENET ierīču drošību.

2.3. Ja no Klienta vai trešo personu darbības neatkarīgu iemeslu dēļ TELENET ierīcēm ir radušies defekti, TELENET apņemas šos defektus novērst vai nomainīt TELENET ierīces ne vairāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no Klienta pieteikuma saņemšanas dienas. Ja TELENET ierīču defekti radušies Klienta vai trešo personu vainas dēļ, tad šo defektu novēršana notiek saskaņā ar atsevišķu vienošanos, un šo defektu novēršanu un Pakalpojuma atjaunošanu apmaksā Klients.

2.4. Risks par TELENET ierīču bojāeju pāriet no TELENET uz Klientu Pieņemšanas akta parakstīšanas brīdī. TELENET ierīču bojājumu gadījumā, ja šie bojājumi radušies Klienta vai trešo personu vainas dēļ, vai kontrolmarkas bojājuma gadījumā neatkarīgi no tā rašanās iemesliem Klientam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā no bojājuma konstatēšanas dienas samaksāt TELENET ierīces atlikušo vērtību, ja TELENET ierīce ir tikusi īrēta vai nomāta, vai TELENET ierīces Pieņemšanas aktā norādīto pilnu vērtību, ja TELENET ierīce ir tikusi nodota Klienta bezatlīdzības lietošanā. Pēc samaksas veikšanas šajā punktā norādītajā kārtībā TELENET ierīce pāriet Klienta īpašumā, un uz to ir attiecināmi tādi paši noteikumi kā uz Galiekārtām.

2.5. Ierīkojot Pakalpojumu, Klients ir tiesīgs pieprasīt TELENET bez maksas uzstādīt satura filtru, kas ierobežo tādu materiālu pieejamību, kuros propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija un kuri rada draudus bērna garīgajai attīstībai.

3.1. TELENET ir tiesības veikt Plānotos darbus Elektronisko sakaru tīklā, un to laikā iespējams Pakalpojumu sniegšanas pārtraukums vai traucējumi. Par Plānoto darbu uzsākšanu TELENET brīdina Klientu Specifikācijā noteiktajā kārtībā. Maksimāli pieļaujamo laiku Plānoto darbu veikšanai nosaka attiecīgā Pakalpojuma Specifikācija vai Līgums.

3.2. Klientam nepieciešamības gadījumā ir pienākums nodrošināt piemērotus apstākļus Plānotajiem darbiem.

4.1. Pēc Klienta pieteikuma TELENET atslēdz Pakalpojumus uz laiku. Šajā gadījumā par šo laiku tiek aprēķināta Pakalpojumu fiksētā maksa, ja TELENET un Klients nav vienojušies savādāk.

4.2. TELENET var atslēgt Pakalpojumus bez Klienta piekrišanas šādos gadījumos:

4.2.1. ja nepieciešams nodrošināt nepārtrauktus elektronisko sakaru pakalpojumus operatīvajiem dienestiem;

4.2.2. dabas stihiju vai ārkārtas gadījumos līdz to novēršanai;

4.2.3. ja komunālajiem dienestiem nepieciešams veikt neatliekamus avārijas darbus, kuru izpildei nepieciešama Pakalpojumu atslēgšana;

4.2.4. reaģējot uz drošības incidentiem, riskiem vai apdraudējumiem, kā arī lai novērstu Elektronisko sakaru tīkla darbības pārtraukumus.

4.3. Šo Noteikumu 4.2.punktā paredzētajos gadījumos netiek aprēķināta Pakalpojuma fiksētā maksa par laiku, kad Pakalpojumi bijuši atslēgti, kā arī maksa par Pakalpojumu atslēgšanu un pieslēgšanu.

4.4. Iespēju robežās TELENET informē Klientu par Pakalpojumu atslēgšanu publiskā elektronisko sakaru tīkla avāriju, bojājumu vai citu iemeslu dēļ.

5.1. Informācija par TELENET Pakalpojumu kvalitātes parametriem (kvalitātes deklarācija) ir pieejama Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas interneta vietnē www.sprk.gov.lv. TELENET negarantē Līgumā norādīto Pakalpojumu kvalitātes atbilstību Klienta subjektīvi interpretētajiem priekšstatiem un neatbild par zaudējumiem (gan tiešiem, gan netiešiem), kas Klientam radušies Pakalpojumu lietošanas rezultātā vai Pakalpojumu sniegšanas pārtraukuma dēļ.

5.2. Ja Elektronisko sakaru tīkls ir bojāts vai saņemto Pakalpojumu kvalitāte nav apmierinoša, tad Klienta pienākums ir pieteikt Bojājumu. TELENET nodrošina pieteikumu pieņemšanu par Bojājumiem un citiem pārtraukumiem Pakalpojumu darbībā 24 stundas diennaktī jebkurā dienā, arī sestdienās, svētdienās un svētku dienās pa TELENET vietnē norādīto Klientu atbalsta dienesta tālruni vai ar e-pasta starpniecību.

5.3. Pieteikumu no Klienta puses ir tiesīgas veikt tikai saskaņā ar Līgumu norādītās Klienta kontaktpersonas.

5.4. Pirms informēt TELENET par Pakalpojuma darbības pārtraukumu, Klients pārbauda elektrobarošanu un pārliecinās, vai pārtraukuma iemesls neatrodas Klienta atbildības zonā.

5.5. Veicot Bojājumu pieteikumu, Klients norāda:

5.5.1. Klienta vārdu, uzvārdu vai nosaukumu un telefona numuru;

5.5.2. Pieslēguma adresi;

5.5.3. īsu Bojājuma aprakstu.

5.6. Pēc TELENET pieprasījuma Klients sniedz informāciju arī par pieslēgtajām TELENET ierīcēm un Galiekārtām un to konfigurāciju, kas ir saistīta ar Pakalpojumiem, kā arī citu informāciju, kas nepieciešama, lai TELENET varētu nodrošināt savas saistības pret Klientu. TELENET ir tiesības veikt atsevišķus, saprātīgi nepieciešamus, ierobežojošus pasākumus, lai nodrošinātu Pakalpojumu normālu darbību.

5.7. Nākamās darba dienas laikā pieteikumu Klients apstiprina rakstiski, nosūtot to uz TELENET vietnē norādīto elektroniskā pasta adresi. Domstarpību gadījumā rakstiskais pieteikuma teksts ir noteicošais.

5.8. Pieļaujamais Bojājuma novēršanas laiks ir norādīts attiecīgo Pakalpojumu Specifikācijās vai Līgumā. Ja ir saņemts rakstisks Klienta pieteikums, darba dienas laikā pēc Bojājuma novēršanas TELENET rakstiski informē Klientu par Bojājuma novēršanas laiku.

5.9. TELENET neatbild par Bojājuma novēršanas termiņu neievērošanu, ja Klients nav nodrošinājis pilnīgu piekļuvi TELENET ierīcēm vai Galiekārtām, kuras uzstādītas pie Klienta Pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanai.

5.10. Ja Pakalpojuma nodrošināšanā iesaistīti vairāki operatori, TELENET koordinē bojājumu novēršanu.

5.11. Jebkādas pretenzijas saistībā ar TELENET sniegtajiem Pakalpojumiem Klients iesniedz rakstiski ne vēlāk kā 2

(divu) mēnešu laikā pēc attiecīgā pretenzijas iemesla iestāšanās brīža. TELENET sniedz atbildi viena mēneša laikā.

5.12. TELENET neuzņemas atbildību par sniegto Pakalpojumu kvalitāti un zaudējumiem, kas radušies Klientam no TELENET neatkarīgu iemeslu dēļ, tostarp, ja Klients lieto bojātas Galiekārtas un Galiekārtas, kurām nav novērtēta vai deklarēta atbilstība noteiktām prasībām, bojātas TELENET ierīces, nepiesakot šādu Bojājumu TELENET šo Noteikumu 2.3.punktā paredzētajā kārtībā, kā arī gadījumos, ja Klienta telpās TELENET ierīces vai Galiekārtas Pakalpojuma nodrošināšanai nedarbojas elektroenerģijas piegādes traucējumu vai pārtraukuma dēļ. Ja Klienta vainas dēļ rodas kādi Bojājumi vai kļūdas piegādātajā Pakalpojumā, Klients sedz izdevumus, kas ir saistīti ar Pakalpojuma atjaunošanu.

6.1. TELENET izmaksā Kompensāciju par Bojājumiem, pamatojoties uz Klienta rakstveida pieteikumu. Maksa par Pakalpojumu netiek pārrēķināta, kā arī Kompensācija netiek izmaksāta gadījumos, ja Klients ir pārkāpis Līguma noteikumus vai šos Noteikumus.

6.2. Ja Klients ir pieteicis Pakalpojuma neatbilstību kādam no Specifikācijā vai Līgumā norādītajiem Pakalpojumu kvalitātes parametriem, TELENET, pamatojoties uz Klienta rakstveida pieteikumu, veic atbilstošā Pakalpojuma fiksētās maksas pārrēķinu vai izmaksā Kompensāciju apmērā, kas ir proporcionāla Pakalpojuma kvalitātes parametru neatbilstības periodam, ja šī neatbilstība, skaitot no tās pieteikšanas brīža, ir ne mazāka par 24 (divdesmit četrām) stundām viena kalendārā mēneša laikā un pie nosacījuma, ja tā ir radusies TELENET vainas dēļ.

6.3. Ja Klients saskaņā ar šiem Noteikumiem ir pieteicis Pakalpojuma Bojājumu, Klientam ir tiesības pieprasīt TELENET izmaksāt Kompensāciju konkrētajā Pakalpojuma Specifikācijā vai Līgumā norādītajā apmērā.

6.4. Ja Pakalpojums ir daļēji pieejams un pilnībā nav atjaunots, tad TELENET Kompensācijas apjomu attiecina uz maksām par to Pakalpojuma daļu, kura nav bijusi pieejama.

7.1. Klients nav tiesīgs saistības, kas izriet no Līguma, pilnīgi vai daļēji nodot citām personām.

7.2. Klientam ir aizliegts:

7.2.1. izmantot Elektronisko sakaru tīklu citu lietotāju traucēšanai vai darbībām, kas traucē Elektronisko sakaru tīkla darbību un pakalpojumu nodrošināšanu citiem lietotājiem vai ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem, tostarp izplatīt surogātpastu;

7.2.2. patvaļīgi veikt pieslēgumus TELENET Elektronisko sakaru tīklam;

7.2.3. pieslēgt jebkādas Galiekārtas un/vai pieļaut to patvaļīgu pieslēgšanu TELENET Elektronisko sakaru tīklam, izņemot Līgumā noteiktajam TELENET sniegtā Pakalpojuma / pieslēguma saskarnei (interfeisam);

7.2.4. izmantot TELENET Elektronisko sakaru tīklu tādu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai vai saņemšanai, par ko nav noslēgts Līgums;

7.2.5. izmantot TELENET Elektronisko sakaru tīklu un saņemtos Pakalpojumus elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai trešajām personām;

7.2.6. mainīt TELENET noteikto maršrutēšanu Elektronisko sakaru tīklā.

7.3. Klientam ir pienākums:

7.3.1. ievērot šos Noteikumus;

7.3.2. samaksāt par saņemtajiem Pakalpojumiem;

7.3.3. saglabāt TELENET ierīces, kas ierīkotas vai uzstādītas Klienta telpās vai īpašumā, un nodrošināt šīmierīcēm piemērotus apstākļus;

7.3.4. aizsargāt un saudzīgi lietot TELENET ierīkotos Pakalpojumus, Elektronisko sakaru tīklu un sadales iekārtas, kas atrodas Klienta īpašuma vai valdījuma robežās;

7.3.5. atļaut TELENET darbiniekiem vai tā pilnvarotām personām, uzrādot dienesta apliecību ar fotogrāfiju, piekļūt TELENET ierīcēm un Galiekārtām, kas atrodas Klienta īpašumā, veikt Klienta īpašumā abonenta līniju ierīkošanas darbus, pārbaudīt TELENET ierīces, Galiekārtas, līnijas, kabeļus un Pakalpojumu kvalitāti, uzstādīt elektronisko sakaru aparatūru, kā arī to noņemt;

7.3.6. saprātīgiem līdzekļiem nodrošināt sava tīkla, darba staciju un serveru drošību pret ārēju ielaušanos/uzlaušanu/uzbrukumu un citām nesankcionētām darbībām.

7.4. Klients ir atbildīgs par informāciju, kuru tas izplata elektronisko sakaru tīklos.

7.5. Gadījumā, ja Klients, izmantojot Pakalpojumu, veic fizisko personu datu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē, Klientam pašam ir pienākums nodrošināt šādas datu apstrādes pilnīgu atbilstību tiesību aktu prasībām, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar visu nepieciešamo piekrišanu, atļauju un reģistrāciju saņemšanu gan no fiziskajām personām, kuru dati tiek pakļauti apstrādei, gan no pilnvarotajām valsts iestādēm. Klients apņemas nodrošināt, aizstāvēt un pasargāt TELENET un tās darbiniekus pret visām un jebkādām prasībām un pretenzijām, ko par saistībām, pienākumiem, atbildību, zaudējumiem, izmaksām un izdevumiem pret TELENET vērsušas trešās personas sakarā ar Klientu pieļautu šo Noteikumu punkta pārkāpumu, un pēc TELENET pieprasījuma patstāvīgi atbildēt par šādām prasībām un pretenzijām TELENET vietā.

7.6. Klients ir atbildīgs par visām darbībām, kuras veiktas, izmantojot Klienta identifikācijas datus un paroles (epasta, fiksētas telefonijas identifikācijas datus un paroles u.c.). Klients nedrīkst izpaust trešajām personām savus lietotāja identifikācijas datus un paroles, lai novērstu nelegālu lietotāju piekļūšanu TELENET Elektronisko sakaru tīklam.

7.7. Klients ir atbildīgs par tā rīcībā esošo Galiekārtu, to programmnodrošinājuma un/vai interneta ierīču pareizu darbību. Klientam ir tiesības radušos problēmu novēršanai pieaicināt TELENET speciālistu, par to veicot atsevišķu samaksu saskaņā ar TELENET cenrādi.

7.8. Ja Klients ir pārkāpis šo Noteikumu 7.2.2. vai 7.2.3.punkta noteikumus, tas maksā TELENET līgumsodu EUR 500 (pieci simti eiro) apmērā par katru pārkāpumu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Klientu no Līgumā norādīto saistību izpildes. Šajā punktā noteikto līgumsodu Klientam ir pienākums nomaksāt 5 (piecu) darba dienu laikā no TELENET paziņojuma par līgumsoda aprēķināšanu saņemšanas dienas.

8.1. TELENET ir pienākums:

8.1.1. nodrošināt nepārtrauktus un kvalitatīvus Pakalpojumus;

8.1.2. nodrošināt iespēju bez maksas pieteikt Bojājumu;

8.1.3. noteikt samazinātu fiksēto maksu par Pakalpojumu gadījumos, kad Pakalpojums neatbilst noteiktajiem standartiem, tehniskajiem noteikumiem, kā arī Specifikācijā vai Līgumā noteiktajām Pakalpojumu kvalitātes prasībām;

8.1.4. informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem Klienta veiktajiem likuma pārkāpumiem, ja tādi kļūst zināmi, kā arī normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā sniegt uzraudzības iestādēm to pieprasīto informāciju par Klientu.

8.2. TELENET pēc Klienta pieprasījuma aprēķina Kompensāciju šādos gadījumos:

8.2.1. ja TELENET nav sniegusi Pakalpojumu saskaņā ar Līgumu vai šajos Noteikumos noteiktajā termiņā;

8.2.2. ja Elektronisko sakaru tīkla Bojājums nav novērsts šajos Noteikumos vai attiecīgā Pakalpojuma Specifikācijā vai Līgumā noteiktajā termiņā.

8.3. TELENET ir tiesības:

8.3.1. atslēgt Pakalpojumu, ja Klients traucē elektronisko sakaru aparatūras ierīkošanas darbus, par to rakstveidā iepriekš paziņojot Klientam;

8.3.2. bez Klienta piekrišanas izvēlēties Pakalpojuma sniegšanas tehnoloģiju, lai ierīkotu vai pārslēgtu Pakalpojumus, izmantojot vai neizmantojot elektronisko sakaru aparatūru;

8.3.3. konstatējot bojātas Galiekārtas vai patvaļīgu pieslēgumu TELENET publiskajam Elektronisko sakaru tīklam, atslēgt bojāto iekārtu vai atvienot pieslēgumu;

8.3.4. konstatējot šo noteikumu 7.2.punkta noteikumu pārkāpumu, pārtraukt sniegt Pakalpojumus bez iepriekšēja brīdinājuma;

8.3.5. aprēķināt maksu par bojājuma novēršanu Elektronisko sakaru tīklā, TELENET ierīces vai Galiekārtas remontu, ja TELENET konstatē, ka traucējumi vai bojājumi Elektronisko sakaru tīklā radušies bojātas Klienta Galiekārtas dēļ vai bojājumu līnijā izraisījis Klients;

8.3.6. ierakstīt Klienta telefona sarunas ar TELENET Klientu apkalpošanas dienestu.

8.4. TELENET neatbild par zaudējumiem, kas Klientam radušies Līguma 4.2.punktā paredzēto saistību neizpildes dēļ.

9.1. Par TELENET sniegtajiem Pakalpojumiem Klients maksā pēc spēkā esošiem tarifiem un līgumtarifiem neatkarīgi no Pakalpojumu faktiskā izmantošanas laika. Ja Klients neizmanto Pakalpojumus un/vai atslēdz TELENET ierīces un/vai Galiekārtas no Elektronisko sakaru tīkla, tas neatbrīvo Klientu no pienākuma samaksāt no Līguma izrietošos maksājumus. Tarifu plānus un tarifu atlaides nosaka TELENET.

9.2. Līgumā noteikto maksājumu apmaksas kārtība:

9.2.1. Juridiskām personām: Klients veic maksājumus saskaņā ar TELENET rēķiniem, kas apmaksājami 14 (četrpadsmit) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas datuma. Rēķinu par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem Pakalpojumiem TELENET izraksta Klientam līdz katra mēneša 10. (desmitajam) datumam, nosūtot to uz Klienta kontaktinformācijā norādīto elektroniskā pasta adresi. Rēķinu par Pakalpojumiem TELENET var sagatavot elektroniski bez paraksta.

9.2.2. Fiziskām personām: Klients veic maksājumus par tekošo kalendāro mēnesi saskaņā ar TELENET rēķiniem, kas ir apmaksājami līdz attiecīgā kalendārā mēneša 20. (divdesmitajam) datumam. Atlīdzību par Fiksētās telefonijas pakalpojuma ietvaros veiktajām sarunām iepriekšējā kalendārajā mēnesī Klients maksā līdz tekošā kalendārā mēneša 20. (divdesmitajam) datumam.

9.3. Samaksa par Pakalpojumu ierīkošanu, pārreģistrāciju un pārvietošanu, kā arī citām vienreizējām izmaksām tiek iekļauta pirmajā rēķinā pēc Pakalpojumu ierīkošanas, pārreģistrācijas un pārvietošanas pabeigšanas.

9.4. Maksu par Pakalpojumiem un TELENET ierīcēm Klients sāk maksāt no dienas, kad pabeigta Pakalpojuma ierīkošana, pārreģistrācija vai pārvietošana, kas tiek fiksēta ar abpusēji parakstītu Pieņemšanas aktu, izņemot gadījumus, ja Specifikācijā vai Līgumā paredzēts savādāk. Ja kādā no trim iepriekšējiem norēķinu cikliem, neskaitot to, par kuru tiek izrakstīts kārtējais rēķins, nav aprēķināta un rēķinos iekļauta maksa par Klienta saņemtajiem Pakalpojumiem, tad TELENET ir tiesības to aprēķināt un iekļaut Klienta kārtējā rēķinā.

9.5. Ja Klients 10 (desmit) dienu laikā no faktiskās Pakalpojumu ierīkošanas, pārreģistrācijas un pārvietošanas pabeigšanas bez pamatota iemesla neparaksta pieņemšanas – nodošanas aktu, tiek uzskatīts, ka Klients ir pieņēmis Pakalpojumus bez iebildumiem dienā, kad TELENET ir faktiski pabeigusi Pakalpojumu ierīkošanas, pārreģistrācijas un pārvietošanas pabeigšanas darbus. Šādā gadījumā TELENET ir tiesības izrakstīt rēķinu atbilstoši Līgumā noteiktajam sākot ar dienu, kad pabeigta faktiskā Pakalpojuma ierīkošana, pārreģistrācija vai pārvietošana.

9.6. Maksa par Pakalpojumiem uzskatāma par veiktu dienā, kad naudas līdzekļi pilnā apmērā ir ieskaitīti TELENET bankas kontā.

9.7. Par laikā neveiktiem maksājumiem Klientam var tikt aprēķināti nokavējuma procenti 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no parāda summas par katru nokavējuma dienu. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Klientu no pamatsummas samaksas pienākuma, un visi no Klienta saņemtie maksājumi pirmkārt dzēš nokavējuma procentus, bet atlikums tiek novirzīts kārtējā rēķina apmaksai. Ja TELENET ir izveidojusi rēķinu, bet Klients informāciju par to nav saņēmis, tas neatbrīvo Klientu no pienākuma savlaicīgi samaksāt rēķinu.

10.1. Ja Klients noteiktā termiņā nav veicis maksājumu, TELENET izsūta atgādinājuma vēstuli. Ja maksājums nav veikts turpmāko 7 (septiņu) dienu laikā no atgādinājuma vēstules nosūtīšanas datuma, TELENET ir tiesības bez papildus brīdinājuma pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu un nekavējoties izņemt pie Klienta novietotās TELENET ierīces (bet gadījumā, ja Klienta aparatūra atrodas pie TELENET, TELENET ir tiesīga izmantot lietas aizturējuma tiesības – aizturēt aparatūru un Klienta parāda segšanai rīkoties ar to likumā atļautajos veidos), tomēr beidzamais neatbrīvo Klientu no iztrūkstošās parāda summas un nokavējuma procentu samaksas TELENET.

10.2. Pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas gadījumā saskaņā ar šo Noteikumu 10.1.punktu TELENET atjauno Pakalpojumu sniegšanu Klientam, ja 10 (desmit) dienu laikā pēc Pakalpojumu pārtraukšanas Klients samaksā parādu un pēdējo par saņemtajiem Pakalpojumiem izrakstīto un tam nosūtīto rēķinu. Ja norādītajā termiņā TELENET nesaņem šajā punktā minētos maksājumus, tai ir tiesības izbeigt Līgumu saskaņā ar Līguma 3.5. punktu.

10.3. Par laika posmu, kad Pakalpojumu sniegšana pārtraukta saskaņā ar šo Noteikumu 8.3.3., 8.3.4. vai 10.1.punktu, TELENET aprēķina:

10.3.1.Pakalpojumu fiksēto maksu par laiku, kad Pakalpojumi bija pārtraukti;

10.3.2.maksu par Pakalpojumu pārtraukšanu un atjaunošanu.

10.4. Gadījumos, kas nav minēti šo Noteikumu 10.2.punktā, TELENET Pakalpojumu sniegšanu atjauno 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga Klienta pieteikuma un maksājuma apliecinājuma dokumenta saņemšanas par visu paredzēto maksājumu veikšanu, ja TELENET nav izmantojusi tiesības izbeigt Līgumu ar Klientu.

10.5. Gadījumos, kas nav minēti šajos Noteikumos, paziņojums par Pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu Klientam tiek nosūtīts vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.

10.6. TELENET patur tiesības pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu bez brīdinājuma, ja TELENET saņēmusi pamatotu pretenziju no trešajām personām, tajā skaitā drošības incidentu novēršanas institūcijas pieprasījumu normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, par autortiesību aizskārumu, krāpniecību vai tādu materiālu pieejamību, kuros propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija un kuri rada draudus bērna garīgajai attīstībai attiecībā uz Klienta izvietotiem publiski pieejamiem datiem.

11.1. TELENET nodrošina informāciju par Pakalpojumiem un to tarifiem, ievietojot to TELENET vietnē.

11.2. Jebkurš brīdinājums vai paziņojums saskaņā ar Līgumu un šiem Noteikumiem tiek uzskatīts par nosūtītu un piegādātu, ja TELENET to ir nosūtījusi uz Klienta kontaktinformācijā norādīto elektroniskā pasta vai juridisko adresi, vai Klients Līgumā un Noteikumos paredzētos paziņojumus nosūtījis uz TELENET vietnē norādīto elektroniskā pasta adresi.

12.1. TELENET un Klients neizpauž trešajām personām konfidenciālu informāciju saistībā ar Līgumu, tā vēlākiem grozījumiem vai arī jebkuru pielikumu, kā arī Pakalpojumiem un tā detaļām, kuras bijušas pieejamas šā Līguma izpildes gaitā, un TELENET neizpauž informāciju par Klienta saņemtajiem Pakalpojumiem, izņemot gadījumus, kad šādu informāciju pieprasa tiesībsargājošās vai citas iestādes, kurām ir piešķirtas šādas tiesības saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

12.2. Šo Noteikumu izpratnē par konfidenciālu uzskatāma:

12.2.1. jebkura informācija un dati, neatkarīgi no to formas, informācijas nesēja un iegūšanas veida, kas ir vai var būt saistīta ar Pakalpojumiem, tā maksu, tehniskajiem risinājumiem, vietas piekļuves datiem;

12.2.2.jebkuri ziņojumi, analīzes, pārskati un citi dokumenti, ko ir sagatavojuši TELENET vai Klients, to darbinieki un/vai to pilnvarotās personas, pamatojoties uz šo Noteikumu 12.2.1. punktā minēto informāciju un/vai datiem.

12.3. Gadījumā, ja konfidencialitātes noteikumi tiek pārkāpti, tad par šo pārkāpumu vainīgā puse atlīdzina visus zaudējumus, kas radušies otrai pusei.

12.4. Šo Noteikumu 12.punkta noteikumi attiecībā uz konfidencialitātes prasību ievērošanu paliek spēkā uz 5 (pieciem) gadiem pēc Līguma darbības izbeigšanas neatkarīgi no Līguma izbeigšanas iemesla.