Privātuma politika

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – SIA “TELENET” pakalpojumu klientam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

Šī Politika ir piemērojama, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot Pakalpojumu sniedzēja sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecībās ar Klientu, kas nodibinātas pirms šīs Politikas spēkā stāšanās.

1. DEFINĪCIJAS

Apstrāde – ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Pārzinis – SIA “TELENET”, vienotais reģ. Nr. 40003615639, Raunas iela 44 k-1, Rīga, LV-1039. Faktiskā pakalpojumu sniegšanas adrese: atbilstoši pakalpojuma veidam un noslēgtajam līgumam.

Klients – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi v ēlēšanos izmantot jebkurus Pakalpojuma sniedzēja sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīta ar tiem.

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

2. PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI

2.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).

2.2. Elektronisko sakaru likums.

2.3. Informācijas tehnoloģiju drošības likums un citi.

3. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

3.1 Šajā Politikā tiek sniegta vispārējā informācija par to kā Pakalpojumu sniedzējs veic personas datu apstrādi. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi tiek sniegta Klientiem, ietverot to līgumos un citos ar Pakalpojumu sniedzēja pakalpojumiem saistītos dokumentos, kā arī Pakalpojumu sniedzēja mājas lapā.

3.2. Pakalpojumu sniedzējs piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

3.3. Pakalpojumu sniedzējs personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Pakalpojumu sniedzējs veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji personas datu apstrādi veic saskaņā ar Pakalpojumu sniedzēja norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

3.4. Ja Pakalpojumu sniedzējs atjauninās šo Politiku, visas izmaiņas, kā arī Politikas vēsturiskās redakcijas, tiks publicētas Pakalpojumu sniedzēja mājas lapā telenet.lv.

3.5. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus produktus un pakalpojumus, Pakalpojumu sniedzējs apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.

4. KLIENTU PERSONAS DATU KATEGORIJAS UN PIEMĒRI

Nr. Datu kategorija Piemēri
1. Personas identifikācijas dati vārds, uzvārds, personas kods/ID, dzimšanas datums, pases Nr./ID numurs
2. Personas kontaktinformācija adrese, telefona numurs, e-pasta adrese
3. Klienta kontaktpersonu dati kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, amats
4. Klienta dati klienta līguma numurs, klienta reģistrēšanas datums, statuss, parakstīšanas datums, veids, pielikuma numurs, pielikuma datums
5. Pakalpojuma dati servisa numurs, pakalpojuma nosaukums, pakalpojuma adrese, cena, atlaide, atlaides beigu termiņš
6. Klienta profilēšanas dati piederība kategorijai, segments, apakšsegments
7. Gala iekārtu dati gala iekārtas nosaukums, veids, seriālais numurs, IP/ MAC adrese
8. Pakalpojumu ierīkošanas aktivitātes dati Pieteikums, aktivitātes dati, ID numurs, datums, statuss
9. Komunikācijas dati ienākošā/izejošā saziņa, telefona zvani, korespondence, saturs, piegādes statuss
10. Maksātspējas pārbaudes dati statuss par ārēja parāda esamību, kredītriska vērtējums, maksātspējas statuss
11. Norēķinu dati norēķinu sistēmas konta numurs, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, parāda piedzīšanas informācija
12. Pakalpojuma tehniskie dati balss pakalpojuma saglabājamie dati, interneta piekļuves pakalpojuma saglabājamie dati, WiFi lietošanas dati
13. Bojājumu pieteikumu dati Palīdzības dienestā pieteicējs, pieteikuma numurs, balss ieraksts, e-pasts, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, bojājuma apraksts
14. Klientu aptauju dati aptaujas izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un atbilžu saturs, ja vien aptauja nav anonīma
15. Interneta mājas lapās (telenet.lv) veiktās darbības IP adrese, auditācijas pieraksti
16. Videonovērošana videonovērošana datu centrā un birojā, ierakstīšanas datums
17. Audio ierakstu dati Palīdzības dienesta tālruņu audio ieraksti, datums un laiks

5. DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

5.1. Līguma noslēgšana un izpilde – lai Pakalpojumu sniedzējs varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar Pakalpojumu sniedzēju vai jau noslēgtā līguma laikā.

5.2. Pakalpojumu sniedzēja leģitīmās intereses – ievērojot Pakalpojumu sniedzēja intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kādā tas tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šīs Politikas norādītājiem nolūkiem. Par Pakalpojumu sniedzēja leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgvedību, kā rezultātā Klientam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli Pakalpojumu sniedzēja produktu un pakalpojumu piedāvājumi.

5.3. Juridisko pienākumu izpilde – Pakalpojumu